HomeVoorwaarden

Voorwaarden

 

1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden met Gett2Business, tenzij uitdrukkelijk andere afspraken schriftelijk zijn overeengekomen. Indien derden betrokken zijn bij de overeenkomst gelden daarvoor dezelfde voorwaarden.

2 .1 Met Gett2Business gesloten overeenkomsten leiden voor Gett2Business tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Gett2Business zal vanzelfsprekend bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

2.2 Bij alle overeengekomen trajecten met Opdrachtgever gelden genoemde termijnen als slechts streefdata en zijn derhalve niet bindend.

2.3 Gett2Business is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Gett2Business derden inschakelt, is Opdrachtnemer gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren. Gett2Business is voor dit doel een partnership aangegaan met Gett Involved Trainings.

3. Vertrouwelijkheid. Gett2Business (en de mogelijk ingeschakelde derden) zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

4. Alle door Gett2Business genoemde prijzen zijn in euro's, eclusief BTW. Arrangements, reis en verblijfkosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Gett2Business factureert na totstandkoming van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever  niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag met een minimum van € 150,--

6. Gett2Business is gerechtigd om trainingen, coachingsgesprekken of andere opdrachten te verplaatsen of te annuleren. Daartoe zal altijd in overleg worden getreden met de Opdrachtgever. Restitutie van betaling zal per ommegaande plaatsvinden. 

7. Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van de training of het coachgesprek plaatsvinden. In geval van een dergelijke annulering geldt dat Gett2Business gerechtigd is kosten in rekening te brengen voor trainingen die later dan 4 weken voor aanvang geannuleerd worden en voor coachingsgesprekken die later dan 1 week voor aanvang geannuleerd worden. Gemaakte kosten voor verblijf en accomodatie die door Gett2Business niet geannuleerd kunnen worden zullen volledig in rekening worden gebracht. Bij tussentijdse beeindiging van de overeenkomst door Opdrachtgever zal geen restitutie plaatsvinden. 

8. In geval aansprakelijkheid van Gett2Business mocht komen vast te staan , is Gett2Business slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met in achtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen. Gett2Business is niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, boetes, gederfde winst, gederfde omzet, verminderde goodwill, reputatieschade ). Voor zover oefeningen en activiteiten deel uitmaken van de overeenkomst met Gett2Business, is Gett2Business niet aansprakelijk voor zaaksschade of letsel indien deelnemers de instructies niet hebben gevolgd

9. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

versie 1 november 2022 

Gett2Business